Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019

Kế hoạch tổ chức thi HSG cấp trường năm học 2018- 2019

 

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ

TRƯỜNG THPT YÊN LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/KH-THPTYL

Yên Lập, ngày 12 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ Quy định tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 4069/QĐ-SGD&ĐT ngày 28/9/2016 của Giám đốc Sở GD&ĐT;

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 của trường THPT Yên Lập;

Bộ phận chuyên môn trường THPT Yên Lập xây dựng kế hoạch thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2018– 2019 như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU   

- Thi chọn học sinh giỏi cấp trường nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động giáo dục trong nhà trường; đồng thời phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng tham gia dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

- Xây dựng đội ngũ học sinh giỏi nhà trường chuẩn bị tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2018-2019.

- Kỳ thi phải phù hợp với điều kiện thực tiễn giáo dục và nhà trường; tổ chức phải an toàn, nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng và đảm bảo tính giáo dục cao.

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Môn thi, hình thức và thời gian thi

- Môn thi văn hóa: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD, Tin học.

- Hình thức thi: Theo Cấu trúc đề thi HSG cấp tỉnh, thời gian làm bài là 180 phút. Riêng môn Tiếng Anh có thi phần nghe.

- Thời gian tổ chức cuộc thi.

+ Chiều ngày 29/3/2019: Các mônToán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD.

+ Chiều ngày 30/3/2019: Môn Tin học

2. Đối tượng, điều kiện dự thi

- Học sinh khối 10, 11 năm học 2018 -2019 trường THPT Yên Lập trừ những em học sinh đã tham gia và đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2018 -2019.  

- Mỗi học sinh được đăng ký thi môn tin và 01 môn trong 09 môn văn hóa.

- Học sinh dự thi phải có kết quả học kỳ I năm học 2018- 2019: Điểm Trung bình môn đăng ký dự thi từ 7,0 điểm trở lên; học lực và hạnh kiểm đạt từ loại Khá trở lên.

3. Đăng ký dự thi

- Mỗi lớp được xem như 1 đơn vị đăng ký dự thi.

- Thời gian đăng ký dự thi: Từ ngày 18/02/2019 đến 28/02/2019. GVCN lớp cùng thống nhất với giáo viên bộ môn lập danh sách nộp cho thư ký hội đồng trước ngày 10/3/2019.

Theo mẫu gửi kèm địa chỉ Email: dekt.thptyenlap@gmail.com

4. Nội dung chương trình thi: Theo chương trình THPT hiện hành

5. Ra đề thi

- Ban ra đề thi thi do Hiệu trưởng ra quyết định.

          a) Quy trình ra đề:

          - Giáo viên được phân công ra đề thi học sinh giỏi cấp trường đúng hướng dẫn, đảm bảo chính xác và bảo mật.

          - Mỗi môn thi ra 01 đề thi kèm theo ma trận, đáp án, biểu điểm, hướng dẫn chấm. Đề thi, đáp án, biểu điểm, hướng dẫn chấm được đánh máy dùng font TimesNewRoman, size 13, trình bày theo mẫu đề thi học kỳ.

          b) Cấu trúc và thời gian: Giống đề thi chọn HSG cấp tỉnh thời gian 180 phút.

          c) Thời gian nộp đề:

           - Ma trận đề, đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm nộp vào ngày 25/3/2019. bản mềm theo địa chỉ email: dekt.thptyelap@gmail.com

- Mẫu tiêu đề:

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ

TRƯỜNG THPT YÊN LẬP

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn thi:………………..

(Thời gian làm bài: 180 phút, không kể giao đề)

Đề thi gồm:… trang

6. Hội đồng coi thi và chấm thi

Hội đồng coi thi và chấm thi do Hiệu trưởng ra quyết định

- Coi thi: đảm bảo 1 phòng thi gồm 2 giám thị.

- Chấm thi: Tiến hành theo quy định: Rọc phách, chấm tập trung tại HĐSP nhà trường.

- Thời gian chấm: Chiều ngày 30/3/2019 (Riêng môn tin chấm ngày 1/4/2019).

7. Xử lý kết quả:

a. Tỷ lệ giải đối với mỗi môn thi:

Tổng số giải từ Khuyến khích trở lên không quá 50% số thí sinh dự thi. Trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không quá 60% tổng số giải; số giải Nhất không quá 5% tổng số giải.

b. Mức điểm để xét các loại giải:

           - Giải nhất: đạt từ 17 đến 20 điểm

            - Giải nhì: đạt từ 15 đến dưới 17 điểm 

            - Giải ba: đạt từ 13 đến dưới 15 điểm

           - Giải khuyến khích: từ 10 điểm đến dưới 13 điểm

                     Nhà trường căn cứ kết quả của Hội đồng chấm thi để xét công nhận học sinh giỏi cấp trường và thành lập đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020.

          (Tùy theo tình hình cụ thể chủ tịch Hội động quyết định sắp xếp cơ cấu giải với mỗi môn thi)

8. Kinh phí tổ chức

          Thực hiện theo quy định hiện hành./.

Trên đây là kế hoạch thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019 của trường THPT Yên Lập. Yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn và các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện./

Nơi nhận:

     - Hiệu trưởng (bc);

     - Các phó hiệu trưởng(ph-th);

     - TTCM, GVCN (th);

     - Website cơ quan;

     - Lưu VT.

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thu Đông

Thông tin đã đăng